برگزاری نخستین دوره مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD)

سه شنبه 18 تیر 1398 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

نخستین دوره مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD) با عنوان "اصول و فنون مذاکره " برگزار شد.