محورهای همایش نقش خراسان

شنبه 11 آذر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

🔸🔹 محورهای همایش در دو بخش پژوهشی و کاربردی

📌 بخش پژوهشی
 
1-      معماری و هنرهای وابسته به آن در خراسان
2-      آئین و رسوم محلی خراسان
3-      هنرهای سنتی ( هنرهای مستظرفه، خوشنویسی و کتاب آرایی)
4-      هنرهای تجسمی در خراسان

📌 بخش کاربردی

1-      المان‌های تزیینی خراسان
2-      بسته بندی محصولات
3-      صنایع دستی
4-      تصویرسازی