کارت ورود به جلسه امتحان

دوشنبه 13 آذر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

قابل توجه کليه دانشجويان

جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از روز شنبه مورخ 96/10/02 لغايت پنج شنبه مورخ 96/10/07 به اداره آموزش مراجعه نماييد، همچنین آخرین مهلت حذف تکدرس مورخ پنج شنبه 96/09/30 می باشد.

                                                                                       اداره آموزش موسسه فردوس