رشته های دایر در مقطع کارشناسی یپوسته (سوابق تحصیلی) به شرح ذیل می باشد:

 • ادبیات نمایشی
 • ارتباط تصویری
 • مهندسی معماری
 • نقاشی
 • هنرهای چندرسانه ای
 • نوازندگی موسیقی ایرانی
 • مدیریت بازرگانی
 • حسابداری

 رشته های دایر در مقطع کارشناس نایپیوسته به شرح ذیل می باشد:

 • علمی کاربردی ارتباط تصویری
 • هنرهای تجسمی - نقاشی
 • علمی کاربردی معماری
 • علمی کاربردی حسابداری
 • مدیریت بازرگانی
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر