بازدید ریاست و معاون آموزشی مؤسسه از روند برگزاری امتحانات پایان ترم

چهارشنبه 19 دی 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

نخستین روز برگزاری امتحانات بر اساس برنامه از پیش تعیین شده طبق مقررات و با نظم و آرامش برگزار شد.

 ریاست و معاون آموزشی مؤسسه نیز از روند برگزاری امتحانات پایان ترم بازدید کردند.