بازدید معاونین موسسه از آثار دانشجویان گروه نقاشی در گالری " رادین "

چهارشنبه 16 مرداد 1398 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه  با حضور در گالری "رادین" از آثار دانشجویان گروه نقاشی  بازدید کردند.