گزارش تصویری از ژوژمان دانشجویان گروه صنایع دستی(کارگاه تخصصی قلم زنی)

یکشنبه 17 شهریور 1398 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

گزارش تصویری از ژوژمان دانشجویان گروه صنایع دستی(کارگاه تخصصی قلم زنی) زیرنظر استاد جعفری