گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - درس شیوه های بیان معماری

پنجشنبه 17 بهمن 1398 دانشجویی و فرهنگی
فروغ فرخ پور

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری ،مقطع ارشد، درس شیوه های بیان معماری، زیر نظر استاد طلایی و استاد متولی حقیقی