جلسه اعضای انجمن علمی موسسه آموزش عالی فردوس با نماینده مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان

شنبه 19 بهمن 1398 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

 جلسه اعضای انجمن علمی موسسه آموزش عالی فردوس با نماینده مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ برگزار شد.

نتایج جلسه:
_معرفی پارک و چگونگی ثبت ایده دانشجویان در سامانه
_تشکیل حلقه انجمن های علمی بین دانشگاهی و اعلام حضور دانشگاه صنعتی سجاد در این کارگروه
_اعلام برنامه های انجمن علمی به نماینده پارک برای توسعه و همکاری با پارک