«بازدید مسئولین مؤسسه از هنرستان صنعتی سید جمال الدین اسدآبادی»

چهارشنبه 15 مرداد 1399 صفحه اصلی
نجفی

به دنبال حضور ریاست محترم  آموزش و پرورش ناحیه  ۲ مشهد و ریاست هنرستان صنعتی سید جمال الدین اسدآبادی در موسسه آموزش عالی فردوس، صبح روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 آقای دکتر جلیلی و آقای دکتر مجتبوی بازدیدی از بخش های مختلف این هنرستان کهن داشتند و در خصوص همکاری  های متقابل گفتگویی انجام شد.
(روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس)