بازدید آقای دکتر مجتبوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه از کارگاه صنایع دستی»

پنجشنبه 23 مرداد 1399 صفحه اصلی
نجفی

 

آقای دکتر مجتبوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی فردوس از کارگاه صنایع دستی بازدید کردند. دانشجویان این رشته با حضور استاد ابراهیمی و رعایت پروتکل های بهداشتی در حال آماده شدن جهت برگزاری ژوژمان پایان ترم تحصیلی بوند.