تشکیل گروه های آموزشی

سه شنبه 29 مهر 1399 آموزش و تحصیلات تکمیلی
نجفی

روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه جلسه مدیران گروههای آموزشی با حضور دکتر مجتبوی ،   
معاون آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی ،مهندس زارعی مدیر آموزش و مدیران محترم گروههای آموزشی  موسسه آموزش عالی فردوس 
 به منظور 
بررسی سامانه آموزش مجازی در ترم  جاری واستماع نظرات وپيشنهادات مدیران محترم برگزار گردید .