نقاشی

هنرهای تجسمی و موسیقی

علیرضا طاهری مقدم

First sample avatar image

علیرضا کریمی

مربی

First sample avatar image

امیراقبال حیدرپور

مربی

First sample avatar image

علیرضا طاهری مقدم

مربی

سید علی موسوی

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت کاردانی پیوسته هنرهای تجسمی-نقاشی.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
2 چارت کارشناسی ناپیوسته هنرهای تجسمی - نقاشی.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
3 چارت کارشناسی نقاشی.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود