اعضا هیئت علمی

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت: طی روزهای اخیر تبلیغات وسیعی در خصوص عدم اعتبار مدارک موسسات آموزشی و دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی انجام شده است که صحت ندارد.

First sample avatar image

سمیه محبی

مربی

دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی

First sample avatar image

سعیده باباجانی

استادیار

دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد

First sample avatar image

محمد ناصری

استادیار

دکتری DBA دانشگاه آکادمی علوم تاجیکستان

First sample avatar image

فرهاد سعادت نیا

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

First sample avatar image

روح الله رحمانی

مربی

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور

First sample avatar image

سید جواد حبیب زاده

استادیار

دکتری حسابداری

First sample avatar image

وحید حسین زاده

مربی

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد دامغان

First sample avatar image

مریم طلایی

مربی

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس

First sample avatar image

شقایق فریاد

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه گیلان

First sample avatar image

مریم مجتبوی

مربی

دانشجوی دکتری معماری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

First sample avatar image

محمد محسن خضری

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه شاهد تهران

First sample avatar image

مجید حیدری

استادیار

دکتری فلسفه هنر ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

First sample avatar image

احسان مهدوی

مربی

First sample avatar image

علیرضا طاهری مقدم

مربی

دانشجو دکتری هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

First sample avatar image

زینب نصر اصفهانی

مربی

دانشجو دکتری فلسفه هنر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

First sample avatar image

سهیل امین زاده

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد موسیقی ایرانی دانشگاه هنر تهران

First sample avatar image

صمد برقی

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد موسیقی ایرانی دانشگاه هنر تهران

First sample avatar image

آزیتا مؤمن زاده

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی جهانی دانشگاه تهران

First sample avatar image

مازیار قربانی

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی جهانی دانشگاه تهران

First sample avatar image

امیراقبال حیدرپور

مربی

دانشجو دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

First sample avatar image

داوود شادلو

استادیار

دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

First sample avatar image

سحر چنگیز

استادیار

دکتری فلسفه هنر دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

First sample avatar image

جواد امین خندقی

استادیار

دکتری حکمت هنرهای دینی - دانشگاه ادیان و مذاهب قم

First sample avatar image

حسین سلامی

دانشجوی دکتری کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد

First sample avatar image

حسن موفق

استادیار

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

First sample avatar image

عباس مهدی زاده

استادیار

دکتری مهندسی شبکه و ارتباطات