.

آدرس مؤسسه: مشهد بلوار شهید کلاهدوز ; کلاهدوز 30 ; موسسه آموزش عالی فردوس

     تلفن :          5 - 37291114 - 051

    نمابر :          37264134 - 051

     پست الکترونیک : info@ferdowsmashhad.ac.ir