کلوپ طراحی دانشجویی

یکشنبه 19 آذر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

انجمن علمی نقاشی مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار می کند
کلوپ طراحی دانشجویی
چهارشنبه ها ساعت 14:30 لغایت 16:30
ورودی ساختمان اداری مؤسسه