همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پنجشنبه 23 آذر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی