• انجمن های علمی

انجمن های علمی دانشجویی فضایی را ایجاد کرده و فرصت هایی را در اختیار دانشجویان با استعداد و خلاق می گذارد تا آموخته ها و اندیشه ای خود را به منصه ظهور رسانده و مکان و شرایطی برای آنها مهیا می کند تا بتوانند توانایی های خود را نشان دهند. تشکیل انجمن های دانشجویی باعث می شود دانشجویان فعالیت بیشتری در زمینه رشته خود داشته باشند و این امر موجب کسب تجربه و مهارت دانشجویان می شود. ایجاد تعامل و چالش های علمی ایجاد در بین دانشجویان و اعضای انجمن های علمی موجب رشد فکری و ایجاد خلاقیت در دانشجویان شده و به ایجاد ایده های جدید منجر می شود. اتفاق دیگری که برای دانشجویان در کانون انجمن های علمی  می افتد این است ک داشنجویان مجری و کارفرمای طرح های خود می باشند و این موضوع روحیه کاری و کیفیت آن را افزایش می دهد. انجمن های علمی دانشجویی چنانچه از نام آن بر می آید کانون و انجمنی متشکل از دانشجویان است که برای آنها اتاق فکری مهیا گشته تا اندیشه ها و افکار خود را در قالب گروههای مختلف منسوب به هر رشته های متفاوت دانشگاهی ارائه دهند و از طرف دانشگاه هم حمایت شده تا دانشجویان ایده های خود را عملی سازند. در کنار فعالیت های دانشجویی، ریاست، اساتید و دیگر مسئولین هم در تمام زمینه های مختلف حمایتی و مشاوره ای دانشجویان را راهنمایی و رهبری به سوی تکامل اهداف آنها کمک می کنند. از مزیت های انجمن های علمی در دانشگاه انجام کار به صورت گروهی و مدیریت بیشتر بخش های پروژه ها و اهداف به وسیله خود دانشجویان می باشد.

انجمن های علمی و کانون های دانشجویی مؤسسه آموزش عالی فردوس که مجری بخش عظیمی از برنامه های مؤسسه می باشند به شرح زیر می باشند:

 • انجمن علمی گرافیک
 • انجمن علمی معماری
 • انجمن علمی مدیریت
 • انجمن علمی صنایع دستی
 • انجمن علمی نقاشی
 • انجمن علمی کامپیوتر
 • انجمن علمی حسابداری
 • انجمن علمی تصویرسازی
 • انجمن علمی موسیقی
 • کانون قرآن و عترت
 • کانون فیلم و عکس

نتیجه عملکرد و سرانجام فعالیت های انجمن های علمی در دانشگاه برگزاری مراسم ها، جشن ها، نشست ها و برنامه های علمی و فرهنگی است که با ارزش گذاری و حمایت از سوی دانشگاه به چنین دستاوردهایی رسیده است.

 


 • لیست کانال های انجمن ها و تشکل های علمی، فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی فردوس: