آئین نامه های تحصیلی در زیر پیوست شده است


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 آئین نامه شاهد و ایثارگر.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
آئین نامه شاهد و ایثارگر.pdf
دانلود
2 آئین نامه انتقالی و مهمان.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
آئین نامه انتقالی و مهمان.pdf
دانلود
3 آئین نامه آموزشی.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
آئین نامه آموزشی.pdf
دانلود
4 آیین‌ نامه کارشناسی‌ ارشد 94جدید.pdf دوشنبه 29 آبان 1396 دانلود
آیین‌ نامه کارشناسی‌ ارشد 94جدید.pdf
دانلود