جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود

سه شنبه 2 آبان 1396 رویداد
محمدرضا محبی

27

مهر

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود در سالن اجتماعات موسسه برگزار می شود