دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوشنبه 21 آبان 1397 رویداد
محمدرضا محبی

28

آذر

برگزاری دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

سایت همایش:

http://www.ferdowsconferences.ir/modiriat98/fa/home