مراسم بزرگداشت روز دانشجو

یکشنبه 12 آذر 1396 رویداد
محمدرضا محبی

16

آذر

مراسم بزرگداشت روز دانشجو
پنجشنبه 16 آذر ساعت 10 تا 12
سالن اجتماعات مؤسسه