فرم های خام آموزش در زیر پیوست شده است


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 فرم اصلاحات داور.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم اصلاحات داور.pdf
دانلود
2 اصلاحیه نهایی.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
اصلاحیه نهایی.pdf
دانلود
3 فرم تکدرس.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم تکدرس.pdf
دانلود
4 فرم تهد نامه دو ترم مشروط.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم تهد نامه دو ترم مشروط.pdf
دانلود
5 فرم حذف ترم.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم حذف ترم.pdf
دانلود
6 فرم حذف تکدرس.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم حذف تکدرس.pdf
دانلود
7 فرم مرخصی تحصیلی.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم مرخصی تحصیلی.pdf
دانلود
8 فرم درخواست انتقال موقت مهمان.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم درخواست انتقال موقت مهمان.pdf
دانلود
9 فرم معادلسازي.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم معادلسازي.pdf
دانلود
10 فرم نمره مقاله (شماره 6).pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم نمره مقاله (شماره 6).pdf
دانلود
11 فرم_ارزشیابی_پایان_نامه_کارشناسی.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم_ارزشیابی_پایان_نامه_کارشناسی.pdf
دانلود
12 فرم_درخواست_گواهی_اشتغال_به_تحصیل.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم_درخواست_گواهی_اشتغال_به_تحصیل.pdf
دانلود
13 فرم_شماره_7_رسید_تحویل_پایان_نامه.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
فرم_شماره_7_رسید_تحویل_پایان_نامه.pdf
دانلود
14 اظهارنامه.pdf یکشنبه 14 آبان 1396 دانلود
اظهارنامه.pdf
دانلود
15 پروپوزال.doc سه شنبه 8 خرداد 1397 دانلود
پروپوزال.doc
دانلود
16 شیوه نامه نگارش پایان نامه.pdf سه شنبه 8 خرداد 1397 دانلود
شیوه نامه نگارش پایان نامه.pdf
دانلود
17 فرم_پیشنهاد_اولیه_موضوع_و_راهنما.docx سه شنبه 8 خرداد 1397 دانلود
فرم_پیشنهاد_اولیه_موضوع_و_راهنما.docx
دانلود
18 فرم تسويه حساب.pdf یکشنبه 11 آذر 1397 دانلود
فرم تسويه حساب.pdf
دانلود
19 مجوز دفاع از پایان نامه شماره1.pdf یکشنبه 11 آذر 1397 دانلود
مجوز دفاع از پایان نامه شماره1.pdf
دانلود
20 پروپوزال.pdf چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 دانلود
پروپوزال.pdf
دانلود