کارگروه‌های مؤسسه:

حوزه دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی فردوس در حال حاضر دبیرخانه دو کارگروه ایثار و شهادت و کارگروه عفاف و حجاب منطقه 9 می‌باشد. برگزاری جلسات متعدد به ویژه در کارگروه عفاف و حجاب منجر به دستیابی به شیوه‌نامه جامعی گردیده است که اجرای آن می‌تواند موجبات بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را فراهم آورد.

همچنین طراحی لباس مراسم دانش‌آموختگی که برخوردار از ویژگی‌های طراحی اسلامی ایرانی است از جمله فعالیت‌های دبیرخانه کارگروه عفاف و حجاب منطقه 9 می‌باشد.

کارگروه ایثار و شهادت نیز با برگزاری جلساتی در خصوص اردوی راهیان نور توانسته است ضمن آسیب‌شناسی نحوه برگزاری اردوی راهیان نور به ارائه راهکارهایی جهت رفع آن‌ها بپردازد.