رشته های دایر در مقطع کارشناس ارشد به شرح ذیل می باشد:

  • ارتباط تصویری
  • پژوهش هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • حسابداری
  • معماری داخلی
  • نقاشی
  • هنر اسلامی
  • تصویرسازی