مدیریت بازرگانی

مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات

سعیده باباجانی

دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه فردوسی مشهد

First sample avatar image

سمیه محبی

مربی

First sample avatar image

سعیده باباجانی

استادیار

First sample avatar image

محمد ناصری

مربی

First sample avatar image

فرهاد سعادت نیا

مربی

سارا زمانیان

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت کارشناسی ناپیوسته بازرگانی.pdf 29 دوشنبه مهر 1398 دانلود
2 چارت کاردانی مدیریت بازرگانی.pdf 29 دوشنبه مهر 1398 دانلود
3 چارت کارشناسی مدیریت بازرگانی(جدید).pdf 29 دوشنبه مهر 1398 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود