ژوژمان میان ترم کارگاه نقاشی یک

یکشنبه 11 آذر 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

ژوژمان میان ترم کارگاه نقاشی یک گروه نقاشی با موضوع طبیعت بیجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس ؛ دانشجویان در این درس با دغدغه ی تاثیر رنگها و درک تیرگی و روشنایی و رسیدن به کمپوزیسیون مطلوبتر زیر نظر استاد رستگار آثار خود را ارائه  دادند.