نخستین جلسه برنامه ریزی دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

نخستین جلسه برنامه ریزی دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار شد.


در این جلسه آقای دکتر طباطبایی معاون پژوهشی موسسه و دبیر کمیته اجرایی همایش، خانم دکتر باباجانی عضو  هییت علمی موسسه و دبیرکمیته علمی همایش و  آقایان سلامی، ناصری و خانم لطفعلی ثانی اعضای هییت علمی موسسه حضور داشتند.