بازدید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از ژوژمان‌های دانشجویان

دوشنبه 14 تیر 1400 آموزش و تحصیلات تکمیلی
نجفی

بازدید‌ دکتر مجتبوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی فردوس از ژوژمان های پایان ترم دانشجویان با حضور مدیر محترم اجرایی  و استادان محترم، دکتر رستگار مدیر گروه نقاشی، استاد ابوترابی، خانم چارتکاب و استاد لطفی.