اخبار

یکشنبه 9 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه طراحی دو )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه طراحی دو _ زیر نظر استاد ...


پنجشنبه 6 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه نقاشی دیواری)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (  کارگاه نقاشی دیواری_زیر نظر استاد ...


دوشنبه 3 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه نقاشی1-)

گزارش تصویری از ژوژمان هایگروه نقاشی ( کارگاه نقاشی1- زیر نظر استاد ...


دوشنبه 3 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه مبانی هنرهای تجسمی 2)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه مبانی هنرهای تجسمی 2_ زیر نظر استاد ...


دوشنبه 3 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه نقاشی 2)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه نقاشی 2_ زیر نظر استاد صدری ...