اخبار

دوشنبه 27 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری (طراحی نشانه و کارگاه ارتباط تصویری)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری  (طراحی نشانه و کارگاه ارتباط تصویری -زیرنظر استاد ...


دوشنبه 27 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (مبانی گرافیک)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک  (مبانی گرافیک -زیرنظر استاد ...


دوشنبه 27 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (هندسه مناظر و مرایا)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (هندسه مناظر و مرایا-زیرنظر استاد ...


دوشنبه 27 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (طراحی حروف۱ )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (طراحی حروف ۱-زیرنظر استاد ...


شنبه 25 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه طرح جامع)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه طرح جامع،زیر نظراستاد ...