اخبار

شنبه 25 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه خلاقیت )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه خلاقیت ، زیر نظر استاد علیرضا طاهری ...


شنبه 25 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری ژوژمان های گروه نقاشی( کارگاه طراحی آناتومی 2 )

گزارش تصویری ژوژمان های گروه نقاشی کارگاه طراحی آناتومی 2 _ زیر نظر استاد ...


شنبه 25 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه نقاشی 3 )

گزارشتصویری از ژوژمان های گروهنقاشی (کارگاه نقاشی 3 _زیر نظر استاد ...


شنبه 25 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه نقاشی موضوعی 3)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه نقاشی موضوعی 3_ زیر نظر استاد ...


شنبه 25 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی( کارگاه طراحی دو 2)

گزارش تصویری ژوژمان کارگاه طراحی دو 2، گروه نقاشی، زیر نظر استاد محب ...