اخبار

دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه مناظر و مرایا

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه مناظر و مرایا_  زیر نظر استاد ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه طرح جامع

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه طرح جامع(سمینار)-زیر نظر علیرضا طاهری ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه هندسه مناظر و مرایا

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه هندسه مناظر و مرایا_زیر نظر استاد ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه طراحی 1

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه طراحی 1_ زیر نظر استاد ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه حجم

 گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه حجم _ زیر نظر استاد ...