لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در روزهای پنج شنبه و جمعه 25 و 26 اردیبهشت ماه 99)

شنبه 27 اردیبهشت 1399 اطلاعیه
نجفی

 


 لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در تاریخ پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه 99)

 

 

 

1-زبان خارجی،ساعت 8:0 هر هفته،استاد الهام داورپناه
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pfnbs0k8p3zy/

2-تفسیر موضوعی قران،ساعت 8:0،استاد عربشاهی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pn1iuavqwb3h/

3-ايجاد بانكهاي اطلاعاتي،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pdcq5jyq8u4e/

4-مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی،ساعت 8:0 هر هفته،استاد سحر چنگیز
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pgvjnbsbx3an/

5-حسابداری میانه (۱)،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد سيدجواد حبيب زاده بايگي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pvy74yvibvu1/

6-آشنایی با زبان تصویر(۲)،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد محمدمحسن خضري
                     https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pbo43admzima/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p3whel5lsvzs/

7-طراحی معماری(3)،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد مريم طلايي
                           https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/plc2pp8ymrqv/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p3sgsen6bw0w/

8-خوشنویسی و طراحی حروف 1،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد نعیم قائمی
                                             https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/phjoukukem6t/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p0wank9obzbk/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/piomp1rb3ie4/

9-طراحی هویت بصری،ساعت 8:0 هر هفته،استاداحسان مهدوی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pk8lcmucn1qo/

10-مدیریت نمایشگاه های هنری،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد نوشین خانی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p363y6n4psze/

11-تفسیر موضوعی قران،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد عربشاهی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pm8wozsd96ri/

12-روش تحقیق،ساعت 10:0 هفته ،استاد داود شادلو
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/px5iarsksb0s/

13-بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی،ساعت 10:0 هفته ،استاد سميه محبي نجم آباد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pcsxkchlr220/

14-حسابرسی2،ساعت 11:0 هر هفته،استاد سيدجواد حبيب زاده بايگي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/prgyffjjiiab/

15-زبان خارجی،ساعت 11:0 هر هفته ،استاد الهام داورپناه
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pwi079fbrqmm/

16-روش تحقیق،ساعت 11:0 هر هفته،استاد لاله خرازیان
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/paw22qqb1tz3/

17-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی،ساعت 12:0 هر هفته،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pip2zxgsx25b/

18-آرای متفکران در باب هنر (۲) (زیبایی شناسی)،ساعت 12:0 هر هفته ،استاد جواد امین خندقی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p9u4wn75wf6i/

19-مدیریت منابع انسانی پیشرفته،ساعت 12:0 هر هفته،استاد سعيده باباجاني محمدي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pu7w21afk4hz/

20-طراحی قلم فارسی،ساعت 12:0 هر هفته ،استاد نعیم قائمی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/prlo8i40t1u8/

21-فنون تصویرسازی،ساعت 13:0 هر هفته،استاد میترا بستانی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pi7nkh8lz0ol/

22-تصویرسازی آموزشی-علمی(۱)،ساعت 13:0 هر هفته ،استاد لاله خرازیان
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pvmoxsrw7z4i/

23-طراحی پیشرفته،ساعت 13:0 هر هفته ،استاد محمدمحسن خضري
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pj5rq3j5ajky/

24-مدیریت مالی،ساعت 13:0 هر هفته،استاد سميه محبي نجم آباد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pvxclr2l7kd3/


25-پایگاه داده ها،ساعت 14:0 هر هفته،استاد مريم وطن پرست
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pcnjhjdbwjbd/

26-اندیشه اسلامی2( کد3)،ساعت 14:0 هر هفته،استاد طوسی
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p5ljfzhmm38g/

27-مطالعات تطبیقی هنر (۱)،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد داود شادلو
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p8iq6bn9y4tc/

28-بررسی موارد خاص در حسابداری،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد سيدجواد حبيب زاده بايگي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pqsikn0zydei/

29-سمینار(مباحث بین رشته)،ساعت 14:0 هفته ،استاد جواد امین خندقی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pbale79qxtby/

مؤسسه آموزش عالی فردوس, [15.05.20 21:09]
30-حسابداری پیشرفته 2،ساعت 16:0 هر هفته،استاد سيدجواد حبيب زاده بايگي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p4zedvj8m2jz/

31-حسابداری مدیریت،ساعت 16:0 هر هفته،استاد علي تقوي مقدم
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/psqap7mu9r54/

32-تحلیل آماری،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد امیر شمس
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pr3rbk933e5j/

33-اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی،ساعت 16:0 هر هفته،استاد مجتبی فرخی استاد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pouarugt00s2/

34-اندیشه اسلامی2،ساعت 16:0 هر هفته،استاد طوسی
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pquqomb76ntu/

35-نقد و تطبیق مبانی نظری هنرشرق و غرب،ساعت 16:0 هفته ،استاد جواد امین خندقی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p03xohtaupzq/

36-ازمایشگاه پایگاه داده،ساعت 16 هر هفته،استاد مطلبی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/plbveod127zm/

37-سمینار در مسایل بازرگانی بین الملل،ساعت 16:0 هفته،استاد سميه محبي نجم آباد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/puh9wvmxb7fu/

38-بهایابی (۲)،ساعت 18:0 هر هفته،استاد روح الله رحماني
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pmvnddtce6mi/

39-تحلیل آماری،ساعت 18:0 هر هفته،استاد امیر شمس
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/po86prafex68/

40-اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی،ساعت 18:0 هر هفته،استاد مجتبی فرخی استاد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pq2e2011o9fc/
 
41-زبان تخصصی ،ساعت14،استاد آقاجانی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pzta80vjxqpn/
 
42-مبانی الکترونیک،ساعت 12:0 هر هفته،استاد رسولی فر
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ppppup59e90n/ لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در تاریخ جمعه  26 اردیبهشت ماه 99)

1-روش تحقیق پیشرفته، ساعت 11:0 هر هفته،استاد امیر شمس
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pzfbom08ak99/