لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در روز یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 اردیبهشت ماه 99)

چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 لینک کلاس های آفلاین روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 99


 

 

 


1-نرم افزارگرافیک۲،ساعت 8:0 هر هفته،استاد فواد آرام راد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pyehdvoigt6z/

2-تاریخ عمومی نقاشی 2،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد امیر اقبال حیدرپور
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pt3h45ke0vun/

3-روش تحقیق در مدیریت،ساعت 8:0هر هفته- ساعت 10:0 هفته در میان،استاد ناصری
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pi5a5u85igfo/

4-عکاسی و گرافیک،8:0 هر هفته ،مهدی رضوی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pz7cilcorc3c/

5-آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۱)،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد سپيده دقاق
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pkf0i44nqfza/

6-مدیریت مالی 2،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد سعيده باباجاني محمدي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/puhpdh6h859o/

7-مبانی هنرهای تجسمی۲،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد محمدمحسن خضري
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pcgx6oz8v7qb/

8-مبانی نظری معماری،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد وحيد حسين زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pgkilkb1uoah/

9-آشنایی با هنر در تاریخ2،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد امیر اقبال حیدرپور
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pphran7d3yeq/

10-کامپیوتر تخصصی 2،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد فواد آرام راد
              https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pty0xcztnlqq/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/plu5hs4zfdz0/
11-مدیریت استراتژیک،ساعت 10:0هفته در میان زوج-ساعت 12:0 هر هفته،استاد ناصری
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pkjsuvkwg964/

12-طراحی معماری(5)،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد وحيد حسين زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ppjhzoqjq5fv/

13-ریاضی عمومی1،ساعت 11:0 هر هفته ،استاد سپيده دقاق
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pykcy1tmxv6s/

14-خطاطی فارسی،ساعت 11:0 هر هفته ،استاد نعیم قائمی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pkx73s05m3xl/

15-آشنایی با هنردرتاریخ۲،ساعت 12:0 هر هفته،استاد امیر اقبال حیدرپور
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/phn2o803z60w/

16-عکاسی و گرافیک، ساعت 12:0 هر هفته،استاد مهدی رضوی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pz7cilcorc3c/

17-مقدمات طراحی معماری۱،16:0 هر هفته ،زهرا مینویی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pkn8vbeka34o/

18-طراحی معماری(2)،ساعت 13:0 هر هفته ،استاد مریم مجتبوی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/phbusqks0fjd/

19-کامپیوتر گرافیک2،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد فواد آرام راد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p7g8l10zwsk8/

20-حسابداری شرکتهای1،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد مریم فیض ابادی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p35s749nrin3/

21-مبانی تبلیغات،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد مهدی صادقیان
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ptra1785a0xm/

22-مصالح ساختمانی،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد سیدسجاد شکیب
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pp3852v11rr0/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pd9y68u3vkst/

23-هنروتمدن اسلامی۲،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد امیر اقبال حیدرپور
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pa5cbg0ma85d/

24-طرح معماری(۵)،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد وحيد حسين زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p6d1lpmn3dei/

25-اصول سرپرستی،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد سیدسجاد شکیب
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/preoq7mbcw40/

26-مبانی برنامه سازی،ساعت 17:0 هر هفته،استاد حميد طباطبائي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pxhb6ofi726a/

27-کامپیوتر تخصصی 2،ساعت 17:0هر هفته،استاد علیرضا عشقی
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pptyl8j4r9a4/

28-حسابداری صنعتی2،ساعت17، استاد سید حسینی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p5daxpwpedh9/ لینک کلاس های آفلاین روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 99

 

1-طراحی نشانه،ساعت 8:0 هر هفته،استاد سحر چنگیز
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p7fzhy1ugy7b/

2-طراحی و بسته بندی،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد آزاده قلعه نویی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/prl2m2p0uwqs/

3-برنامه سازی پیشرفته،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/poq1z37c1qky/

4-مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد فرهاد سعادت نيا
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pnhnpf58yde2/

5-کاربرد نرم افزارهای ترسیمی،ساعت 8: هر هفته،استاد مرادی
                 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pjvyj500cwx4/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pv3e96igyf7s/

6-طرح عملی جامع،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد لادن اورنگي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p6uw2zz7cgx1/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p6w04zgfejr2/  
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pgw2nn6i7u7h/   

7-معماری جهان،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد مريم طلايي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pfwpgqcswrhb/

8-حسابداری صنعتی(1)،ساعت 8:0 هر هفته فاستاد مهری یزدی مهاجر
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pp1pgsewizr3/

9-کامپیوتر تخصصی 2،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد نیما ملک زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pdykicufbofm/
10-مقدمات طراحی معماری۳،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد فرانک فرهادی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p9mqm0y6w4q5/

11-تاریخ عمومی نقاشی 1،ساعت 10:0 هر هفته،استاد امیر اقبال حیدرپور
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pb9vj07x7w8n/

12-روانشناسی خلاقیت،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد زینب نصر اصفهانی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p9i9kiix9rz9/

14-زبان تخصصی،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد مريم طلايي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pbtu5tg2j7ab/

15-برنامه سازی پیشرفته،ساعت 11:0 هر هفته،استاد حسين سلامي
                      https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pslby5900he1/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p0wqrl7urbei/

16-حسابداری پیشرفته1،ساعت 11:0 هر هفته ،استاد مهری یزدی مهاجر
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p66v5270g9cw/

17-بازرگانی بین المللی،ساعت 11:0 هفته ،استاد سميه محبي نجم آباد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ps0vyxvi7zh8/

18-آشنایی با هنر در تاریخ1،ساعت 12:0 هر هفته ،استاد امیر اقبال حیدرپور
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ppxaaoy7cv1e/

19-کاربر نرم افزارهای رایانه ای در معماری،ساعت 12:0 هر هفته،استاد مرادی
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p37bdlqcd509/

20-انسان طبیعت معماری،ساعت 12:0 هر هفته،استاد مريم طلايي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p6x7c50ywkpo/

21-کامپیوتر تخصصی 2،ساعت 12:0 هر هفته ،استاد نیما ملک زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p5xaoysgdkuj/

22-کاربر نرم افزارهای رایانه ای در معماری،ساعت 12:0 هر هفته،استاد مرادی
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p37bdlqcd509/

23-نصب و راه اندازي شبكه،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد حسام رضوي زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p6kyaao36tr1/

24-برنامه سازی پیشرفته2،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pohi4durtp9w/

25-تجزیه و تحلیل هنرهای بصری۱،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد سحر چنگیز
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pkhf3or9woq3/

26-تحقیق در عملیات (۱)،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد سميه محبي نجم آباد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pt1pv0cf1ctf/

27-سمیناردر مسائل بازاریابی،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد ناصری
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pgl3cwuv4ws0/

28-بازاریابی بین الملل،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد فرهاد سعادت نيا
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/phd6ics35u88/

29-طراحی نوشته فارسی،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد نعیم قائمی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p07d5zyoki08/

30-اصول حسابداری (۱)،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد علي تقوي مقدم
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pqp4vgo2hh6v/

31-مبانی سازمان و مدیریت،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد فرهاد سعادت نيا
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pw1vhhzdk0lc/

32-برنامه سازی پیشرفته2،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pohi4durtp9w/

33-کارآفرینی و پروژه،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد ناصری
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pgjn7baqyi8m/

34-صفحه آرایی،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد نیما ملک زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p3rphz9n4fu5/

35-آشنایی بامبانی برنامه ریزی کالبدی،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد صاحبی
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p9p7nfu8nr65/