لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در روز چهارشنبه 7 خرداد ماه 99)

پنجشنبه 8 خرداد 1399 اطلاعیه
نجفی

 


لینک کلاس های آفلاین (برگزار شده در روز چهارشنبه 7 خرداد ماه 99)

 

 

 

1-طراحی گرافیک متحرک،ساعت 9:0 هر هفته ،استاد سارا سالاری
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pzbyy0szz6l9/

2-رياضيات و کاربرد آن در مديريت،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد سپيده دقاق
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p9pho1o3bhf3/

3-کارگاه ارتباط تصویری 2،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد سپیده صفایی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pe4n9sk8goju/

4-طراحی معماری(2)،ساعت 8:0 هر هفته ،استاد مریم مجتبوی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pmgiecnfbp4y/

5-روش مقاله پردازی در هنرهای اسلامی،ساعت 8:0 هر هفته    ،استاد داود شادلو
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pkklm9d1diq7/
 
6-تاریخ اسلام،ساعت 8:0 هر هفته    ،استاد ميرزامحمدي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pyi9v845e0z5/

7-برنامه سازی سیستم،ساعت 9:0 هر هفته ،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/psu7y2wbrqew/
 
8-تاریخ اسلام،ساعت 10:0 هر هفته،استاد ميرزامحمدي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pmihw0m8i874/

9-جامعه شناسی هنر،ساعت 10:0 هر هفته،استاد داود شادلو
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p7qzxs6h7xfy/

10-اقتصاد خرد،ساعت 10:0 هر هفته،استاد سميه محبي نجم آباد
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pyu4q2iqpbtp/

11-هنرکتاب آرایی در آسیای میانه،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد دلارام کاردار
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p0w25n9q5t6y/

12-حسابرسی،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد مریم سادات میر ابوالحسنی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pki8447kwthm/

13-زبان خارجی،ساعت 10:0 هر هفته ،استاد لیدا باوندیان
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pddqd3vik6ch/

14-آرای متفکران درباره هنر (۱)،ساعت 10:0 هر هفته،استاد جواد امین خندقی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p98l4swkdrek/

15-پرسپکتیو،11:0 هر هفته،استاد فرانک فرهادی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/ptbs576bgns4/

16-آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۲)،ساعت 11:0 هر هفته،استاد سپيده دقاق
  https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pyc4mmkzd7ff/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p644rywb9c6x/

17-هنر و تمدن اسلامي،ساعت 12:0 هر هفته،استاد امیر اقبال حیدرپور
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pu7fc0lgcvg9/

18-فلسفه ی مقدماتی شرق،ساعت 12:0 هر هفته،استاد جواد امین خندقی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p9t89mz23ih0/

19-برنامه سازی پیشرفته،ساعت 12:0 هر هفته ،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pxp38mld02aj/

20-زیبایی از منظر متفکران اسلامی و زیبایی شناسی از منظر متفکران غربی،ساعت 12:0 هر هفته ،استاد سحر چنگیز
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pip9s8psu85f/

21-تاریخ اسلام،ساعت 14:0 هر هفته،استاد سید حسین مجتبوی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/py556239bacn/  
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pm3f0umgq4ti/

22-حکمت هنر اسلامی،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد جواد امین خندقی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p6i64njkd9nf/

23-هنرکتاب آرایی در آسیای میانه،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد داود شادلو
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pj5ibgf8yaqi/

24-کارگاه ارتباط تصویری 2،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد رضا باباجاني
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p719t986bwzd/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pcfkilhlr3i6/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pr2cnobnrm1u/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p3g46vts8117/

25-آمار و کاربرد آن در مدیریت،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد سپيده دقاق
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p0tg88g4i9o0/

26-روش تحقیق در هنر،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد سحر چنگیز
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pcraekk3fd4q/

27-مدیریت منابع انسانی پیشرفته،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد سعيده باباجاني محمدي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p1cn0y6ngju8/

28-قوانین چندرسانه ای و حریم خصوصی،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد فرزانه عبداله زاده مقدم
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pqsp1jgrs6bk/

29-مقدمات طراحی معماری۲،ساعت 14:0 هر هفته ،استاد مریم مجتبوی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pnj6nuwbvokn/

30-طرح عملی جامع،ساعت 14:0 هر هفته   ،استاد احسان مهدوی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pri2nralzntm/
31-تاریخ اسلام،ساعت 14:0 هر هفته    ،استاد مریم پروازی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pfopniou80nn/

32-مقدمات طراحی معماری۱،ساعت 15:0 هر هفته ،استاد زهرا مینویی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/py0rygodf941/

33-استراتژی های بازرگانی بین المللی،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد سعيده باباجاني محمدي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pbphdpfkku0w/

34-برنامه سازی پیشرفته،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد حسين سلامي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pz0ws67rzog0/

35-تاریخ اسلام،ساعت 16:0 هر هفته ،استاد مریم پروازی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/phtegy067qpl/

35-حسابرسی1،ساعت 17:0 هر هفته ،استاد امین وهاب زاده
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/put73xln2ru5/

36-فرایند و روشهای معماری،ساعت 18:0 هر هفته ،استاد زهرا مینویی
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pjcc6ws15k9x/

37-استراتژی های بازرگانی بین المللی،ساعت 18:0 هر هفته ،استاد سعيده باباجاني محمدي
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pialsx3w9a5e/

38-مبانی حسابداری بخش عمومی،ساعت 18:0 هر هفته ،استاد علی حسامی
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pjqz87k5pwa0/
https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/pcz76vgtricb/
39-رفتار سازمانی،ساعت 16:0هفته در میان زوج-ساعت 18:0 هر هفته،استاد ناصری
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/po6hoiij6i7g/
40-روش نحقیق،ساعت 12:0 هر هفته،استاد ناصری
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p45d6szo392l/
 41-تجارت الکترونیک،ساعت 14:0هر هفته- ساعت 16:0هفته در میان فرد،استاد ناصری
 https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/p48t8hzcxt6n/