«تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-400»

پنجشنبه 20 شهریور 1399 اطلاعیه
نجفی

 

با اطلاع دانشجویان محترم گروه های آموزشی مؤسسه می رساند؛

مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-400 تا روز یکشنبه مورخ 99/06/23 تمدید گردیده است. لذا در فرصت ایجاد شده نسبت به تکمیل انتخاب واحد خود اقدام نمایید.

(مدیریت آموزش مؤسسه آموزش عالی فردوس)