تقویم تحصیلی مؤسسه آموزش عالی فردوس در سال تحصیلی 1400 - 1399 

دوشنبه 8 دی 1399 اطلاعیه
نجفی

تقویم تحصیلی مؤسسه آموزش عالی فردوس در سال تحصیلی 1400 - 1399 


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 تقویم آموزشی نیمسال دوم 99.jpg 8 دوشنبه دی 1399 دانلود
2 تقویم آموزشی نیمسال اول 99.jpg 8 دوشنبه دی 1399 دانلود