پرداخت شهریه نیمسال دوم 1399-1400

یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 اطلاعیه
نجفی

قابل توجه دانشجويان محترم

با عنايت به اينكه  مهلت واريز بدهي شهريه نيمسال دوم 1400-1399 تا تاريخ 1400/3/15 به اتمام مي رسد،  دانشجويان عزيز ترتيبي اتخاذ فرمايند تا زمان فوق نسبت به تسويه حساب شهريه اقدام نمايند، درغير اينصورت پرتال دانشجوئي آنان از تاريخ فوق مسدود خواهد شد و امكان  ارزشيابي اساتيد، پرينت كارت ورود به جلسه امتحان، تقاضاي تجديد نظر نخواهند داشت و امورمالي موسسه هيچگونه مسئوليتي را پذيرا نخواهد بود.
(امور مالی)