ارتباط تصویری

هنرهای تجسمی و موسیقی

مجید حیدری

First sample avatar image

محمد محسن خضری

مربی

First sample avatar image

مجید حیدری

استادیار

علی موسوی

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت کاردانی پیوسته گرافیک.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
2 چارت کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
3 چارت کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود