راه اندازی سامانه تسویه حساب الکترونیکی

سه شنبه 23 آبان 1396 رویداد
محمدرضا محبی

8

آذر

سامانه تسویه حساب الکترونیکی به صورت آزمایشی دز تاریخ 1396/09/08 راه اندازی می شود و در پورتال قابل دسترسی است