اخبار

پنجشنبه 17 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - درس شیوه های بیان معماری

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری ،مقطع ارشد، درس شیوه های بیان معماری، زیر نظر استاد طلایی و استاد متولی ...


پنجشنبه 17 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - درس طرح معماری 5

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طرح معماری 5، زیر نظر استاد حسین ...


پنجشنبه 17 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - درس طرح معماری 4

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری(طرح معماری ۴، زیر نظر استاد ...


پنجشنبه 17 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - طرح معماری ۴

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه  معماری (طرح معماری ۴، زیر نظر استاد حسن ...


پنجشنبه 17 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - طرح معماری 3

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری  (طرح معماری ۳، زیر نظر استاد ...